12.04.17 – Kseniya Shtalenkova: Money and Ideology

12.04.17

18:00

Kseniya Shtalenkova: “Money and Ideology: Hundred Years’ Revolution of Belarusian-ness”