14.05.2012 – Presentation of Alain Fleischer’s movie “Le Fresnoy. Visit card”

Presentation of Alain Fleischer’s movie “Le Fresnoy. Visit card” and films of studio’s students. Speaker – Iryna Stalnaya

National studio of modern art Le Fresnoy (France) – partner of EHU